fbpx

Direktevra Sámi Giellagáldui

Søknadsfrist: 1.11.2020
Arbeidsgiver: Sámediggi - Sametinget

Jobbnorge ID: 193954

Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu lea Suoma, Norgga ja Ruota beale sámedikkiid oktasas davviriikalas fágaorgána sámi giellaássiin. Sámi Giellagáldu ulbmilin lea suodjalit, gáhttet ja ovddidit kulturárbbi nugo sámi cállingielaid ja hállangielaid. Formálalaccat lea Sámi Gielddagáldus oktavuohta Sámediggái Norgga bealde, ja dan jodiha stivra mas golmma sámedikkis lea ovtta made ovddastus.

Sámi Giellagáldu er sametingene i Finland, Norge og Sverige sitt felles fagorgan i samiske språkspørsmål. Sámi giellagáldus formål er å bevare, verne og utvikle kulturarven som de samiske skriftspråkene og talespråkene representerer. Formelt er Sámi Giellagáldu tilknyttet Sametinget i Norge, og ledes av et styre hvor de tre sametingene har lik representasjon.

Rabas virgi – Ledig stilling

Sámi Giellagáldu lea doaibman Sámi Parlamentaralas Rádi vuollásazzan 2013 rájes ja dál ohcat direktevrra ásahit, jodihit, nannet ja viidáset ovddidit Sámi Giellagáldu.

Bargui álgin ma?imustá 31.12.2020.

Searvvatgo don dása?

Sámi Giellagáldu har vært underlagt Samisk Parlamentarisk Råd siden 2013, og nå søker vi etter en direktør som skal opprette, lede, styrke ja videreutvikle Sámi Giellagáldu.

Tiltredelse senest 31.12.2020.

Blir du med på det?

Barggut

Sámi Giellagáldus lea ovddasvástádus sámegielain. Sámi Giellagáldu galgá doaibmat oktasas ássedovdi fágaorgánan ássiin mat gusket sámi cállingielaid normeremii. Dát guoská terminologiija ja cállinnjuolggadusaid normeremii. Sámi Giellagáldu galgá riggudahttit sámi gielaid ja dieinna lágiin váikkuhit sámegielaid sihkkarastima boahtteáigái.

Sámi Giellagáldus galget leat gitta 12 bargi, iesgudege golmma riikii lokaliserejuvvon, ja leat seamma hálddahuslas jodiheaddji vuollásaccat. Direktevra lea Sámi Giellagáldu bajimus hálddahuslas jodiheaddji ja sus lea ovddasvástádus doaimma hálddahuslas ja fágalas jodiheames. Direktevra galgá ráhkkanit ja rávvet ássiid mat ovddiduvvojit stivrii, ja sus lea ovddasvástádus stivramearrádusaid johtui bidjamis. Direktevrras lea ovddasvástádus das ahte ekonomalas doaibma dáhpáhuvvá gustovas njuolggadusaide dávistettiin.

Arbeidsoppgaver

Sámi Giellagáldu har ansvar for de samiske språkene. Sámi Giellagáldu skal fungere som et felles sakkyndig fagorgan i saker som gjelder normering av de samiske skriftspråkene. Det omfatter normering av terminologi og skriveregler. Sámi Giellagáldu skal berike de samiske språkene og på den måten bidra til å sikre framtiden til de samiske språkene.

Sámi Giellagáldu vil ha inntil 12 ansatte, lokalisert i de tre ulike landene, og under den samme administrative ledelsen. Direktøren blir virksomhetens øverste administrative og faglige leder. Direktøren skal forberede og tilrå i de saker som legges frem for styret, og er ansvarlig for å iverksette styrevedtak. Direktøren er ansvarlig for at den økonomiske driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk.

Gelbbolasvuohta

Mii ohcat cohkkejeaddji, boadusá?giris ja dynamalas jodiheaddji gii sáhttá jodihit Sámi Giellagáldu bissovas doibmii. Mii háliidat ahte dus lea masteroahppu, formálalas gelbbolasvuohta sámegielas. Dus galget leat buorit jodihangálggat ja áinnas vásihusat jodiheames ja davviriikkalas ovttasbarggus. Buorit gulahallandáiddut, ja dáidu juksat bohtosiid ovttasbargguin earáiguin.

Son guhte virgáduvvo ferte máhttit cálalaccat ja njálmmálaccat sihke:

  • Sámegiela
  • Dárogiela, ruotagiela dahje suomagiela
  • Ea?galasgiela

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en samlende, resultatorientert og dynamisk leder som kan lede Sámi Giellagáldu til permanent virksomhet. Vi ønsker at du skal ha utdanning på masternivå og formell kompetanse i samisk språk. Du må ha gode lederegenskaper og gjerne erfaring fra ledelse og nordisk samarbeid, gode kommunikasjonsevner, og evne til å oppnå resultater i samarbeid med andre.

Den som ansattes må skriftlig og muntlig beherske både:

  • Samisk
  • Norsk, svensk eller finsk
  • Engelsk

Bálká- ja bargoeavttut

Virggi bálká lea Stáhta regulatiivva mielde virgekoda 1062 Direktevra.

Sámi Giellagáldu bargiin lea formálalas oktavuohta Sámediggái Norgga bealde isitásahussan ja dat bargoeavttut cuvvot mat gusket Sámedikki bargiide Norggas, jos eará ii les mearriduvvon.

Kánturbáiki lea vuolggasajis okta sámedikkiid kánturbáikkiin Anár, Ohcejohka, Heahttá, Vuotnabahta, Kárásjohka, Guovdageaidnu, Olmmáivággi, Romsa, Skánit, Ájluokta, Aarborte, Snåase, Giron, Jåhkåmåhkke, Dearna dahje Staare, jos les guoros kántursadji. Eará covdosa sáhttá leat vejolas siehtadit.

Sámi Giellagáldu háliida speadjalastit álbmoga girjáivuoda ja váldit ávkki ovttaskas olbmo ollislas gelbbolasvuodas. Mii ávzzuhat dohkálas kandidáhtaid ohcat, beroskeahttá doaibmanávccain, agis, sohkabealis, etnisitehtas, oskkus ja seksuála sojus. Sámi Giellagáldu deattuha bargodiliid láhcima olbmuide geain lea hedjonan doaibmanákca.

Mudui virgáduvvojit bargit gustovas lágaid, njuolggadusaid ja soahpamusaid mielde, guoská maiddái bálkái ja ealáhahkii, ja guda mánu geahccalanáigái.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1062 Direktør.

De ansatte i Sámi Giellagáldu vil formelt være tilknyttet Sametinget i Norge som vertskapsinstitusjon og arbeidsbetingelsen følger det som gjelder for Sametingets ansatte i Norge dersom annet ikke er bestemt.

Kontorstedet er i utgangspunktet ett av sametingenes kontorsteder i Anár, Ohcejohka, Heahttá, Vuotnabahta, Kárásjohka, Guovdageaidnu, Olmmáivággi, Romsa, Skánit, Ajluokta, Aarborte, Snoasa, Giron, Johkamohkki eller Staare, dersom det er tilgjengelig kontorplass der. En annen løsning kan eventuelt avtales.

Sámi Giellagáldu ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og dra nytte av den enkeltes samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, religion og seksuell orientering. Sámi Giellagáldu legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Gulahallan – Kontakt

Lagat dieduid virggi birra sáhttá oazzut go váldá oktavuoda:

Sámediggái Suoma bealde
Pia Ruotsala-Kangasniemi
+358 40 726 2688 – pia.ruotsala@samediggi.fi

Sámediggi Norgga bealde
Inger Marit Eira-Åhrén
+47 971 29 744 – inger.marit.eira.ahren@samediggi.no

Sámediggi Ruota bealde
Anita Kitok
+46(0)73-049 41 04 – anita.kitok@sametinget.se

Ohcanáigemearri lea 01.11.2020

Ohcan sáddejuvvo jobbnorge bokte: "Søk stillingen"

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Sametinget i Finland
Pia Ruotsala-Kangasniemi
+358 40 726 2688 – pia.ruotsala@samediggi.fi

Sametinget i Norge
Inger Marit Eira-Åhrén
+47 971 29 744 – inger.marit.eira.ahren@samediggi.no

Sametinget i Sverige
Anita Kitok
+46(0)73-049 41 04 – anita.kitok@sametinget.se

Søknadsfristen er 01.11.2020

Søknaden sendes via jobbnorge: "Søk stillingen"

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.