fbpx

Er du Campus Helgeland sin nye studiestedsleder?

Søknadsfrist: 26.02.2023
Arbeidsgiver: Nord Universitet

Nord universitet

Gjennom forsking, utdanning og samfunnsdeltaking, bidreg Nord universitet til å skapa ei berekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremjar våre 11 500 studentar og 1 350 tilsette innovative løysningar og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.
Nord universitet har fire strategiske satsingsområde: blå og grøn vekst, berekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerheit og helse, velferd og oppvekst.

Om stillingen

Ved Nord universitet, utdanningsavdelinga, studiestad Campus Helgeland – Mo i Rana er det ledig ei fast 100 % stilling som studiestadsleder (seniorrådgjevar).

Studiestadsleder har eit overordna ansvar for å bidra til å gjere studiestaden og utdanningstilbodet kjend i regionen. Du er kontaktperson for nærings- og samfunnsliv, og deltek i ulike fora som omhandlar kompetanseutvikling og utdanning. I tillegg er du sentral i drifta av studiestaden og samhandlar med andre avdelingar i universitetet. Dette inneberer blant anna å ha kontakt med studenttillitsvalde og bidra i praktisk planlegging og tilrettelegging for kollegiet og fakulteta som har utdanningar på studiestaden.

Stillinga har kontorstad Mo i Rana.

Arbeidsoppgåver

 • Studiestadsleder er universitetets regionale samfunnskontakt og skal bidra til dialog og samarbeid mellom  samfunns- og næringsliv og Nord universitet.
 • Oppfølging av lokale/regionale samarbeidsavtalar på institusjonsnivå på vegne av Nord universitet.
 • Bidra til utvikling og økt attraktivitet av studiestaden.
 • Delta i arbeidet med utvikling av studieportefølje og EVU.
 • Kontaktpunkt i saker og aktivitetar som angår studiestaden.
 • Studiestadsleder skal bidra til marknadsføring, rekruttering og omdømmebygging.
 • Sikre studentmedverking gjennom systematisk dialog med lokalt studentdemokrati.
 • Bidra til dialog mellom felleseiningar og fakultet i saker som angår studiestaden.
 • Ha rolla som lokal beredskapsleder ved studiestaden.
 • Arbeidsleiing for tilsette i utdanningsavdelinga på studiestaden.

Kvalifikasjonskrav

 • For tilsetjing i stilling som  seniorrådgjevar  krev vi relevant utdanning frå universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarande.
 • Lang og relevant praksis kan kompensere for delar av utdanningskravet
 • For tilsetjing i stilling som seniorrådgjevar er det vidare ei forutsetning med omfattande relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høgt nivå tilpassa funksjonane i stillinga
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kjennskap til regionens arbeids- og næringsliv
 • Erfaring med bruk av relevante IKT-verktøy

Andre kvalifikasjonar og personleg eigna til jobben

 • Erfaring frå offentleg forvalting, samt kjennskap til universitets- og høgskolesektoren og fakultetet sine utdanningar vil bli vektlagd
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og sjølvstendig med fleire parallelle prosessar
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha kunnskap og erfaring frå store organisasjonar med stor administrativ og fagleg kompleksitet
 • Om ein er personleg eigna vil bli vekta i stor grad

 

Vi tilbyd

Stillinga blir løna etter Statens regulativ,

kode 1364 seniorrådgivar  NOK 584 700,-  728 100  ,- i året

Løn ut frå ansiennitet og kvalifikasjonar. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn avtalas.

Frå løna går lovfesta innskot til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som blir tilsett, må rette seg etter dei lover, avtalar og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Det blir teke atterhald om endring i ansvars- og arbeidsområde som følgje av framtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Nord universitet oppfordrar difor kvalifiserte kandidatar med nedsett funksjonsevne, hol i CV-en, innvandrarbakgrunn og elles ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpassingsavtale for hovudavtalen i Staten.

Opplysingar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV kan bli brukte til anonymiserte registreringsføremål.

Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju.

Kontakt

Nærare opplysing om stillinga får ein ved å ta kontakt med:

 • Anne Ringen Pedersen, e-post: anne.r.pedersen@nord.no, tlf: +47 75 51 72 17

Søknad

Søknad m/cv og kopi av vitnemål og attestar sendast elektronisk innan 26.02.2022

All dokumentasjon som det skal takast omsyn til, skal lastast opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon skal sendast inn innan søknadsfristen.

Etter at søknadsfristen er gått ut blir det utarbeidd ei offentleg søkjarliste. Vi gjer merksam på at opplysingar om søkjaren kan offentleggjerast sjølv etter ønskje om å bli utelaten frå søkjarlista. Søkjarar som likevel bed om konfidensialitet, skal grunngje dette særskilt i søknaden. Søkjarane vil i så fall bli varsla på førehand om offentleggjering.

Referanse: 30071882

 

Gå til stilling

Søknadsfrist 26. februar

Foto: Stian H. Kleftås

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.